Sve objave od ADMIN JAŠARAGIĆ

“Internal” Crisis of Judiciary? Attitudes of Members of the Legal Professions in Croatia and Serbia Towards Judiciaries in Their Countries

Original scientific paper
https://doi.org/10.20901/pm.56.1.03

Marko Mrakovčić ; Department of Sociology, Faculty of Law, University of Rijeka, Croatia
Danilo Vuković ; Faculty of Law, University of Belgrade, Serbia

Fulltext: croatian, pdf (396 KB) pages 75-105 cite

Abstracts
In this paper we analyze attitudes of members of the legal professions in Croatia and Serbia with regards to the judicial systems – the trust in judicial institutions and satisfaction with their performance. In the first part of the paper we present arguments of the cultural and institutional approach to explaining the foundations of trust in institutions, then define the characteristics of a “good” judiciary in the context of the democratic rule of law, and present the socio-political context of judicial reform in both countries over the last twenty years. In the second, empirical part of the paper we analyze the data collected through the online survey conducted among members of the legal professions in 2018 in Croatia and Serbia. The results from both countries show a low level of trust in judiciary and deep dissatisfaction with the functioning of judiciary on a list of dimensions. Our analysis confirms the link between (dis)trust in institutions and (dis)satisfaction with their work and thus also the assumptions of the institutional perspective on trust. We conclude that the obtained results point to an “internal” crisis of trust in judiciary in both countries, which accompanies the evident “external” crisis of the Serbian judiciary and the latent tensions in and around the Croatian judiciary.

Keywords
Judiciary; Crisis; Legitimacy; Trust in Institutions; Legal Professions; Croatia; Serbia

Hrčak ID: 219876

URI
https://hrcak.srce.hr/219876

“Unutarnja” kriza pravosuđa? Stavovi pripadnika pravničkih profesija o pravosuđu u Hrvatskoj i Srbiji

Izvorni znanstveni članak
https://doi.org/10.20901/pm.56.1.03

Marko Mrakovčić ; Katedra za sociologiju, Pravni fakultet, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska
Danilo Vuković ; Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Puni tekst: hrvatski, pdf (396 KB) str. 75-105 citiraj

Sažetak
U radu se analizira koliko pripadnici različitih pravničkih profesija u Hrvatskoj i Srbiji imaju povjerenja u institucije pravosudnih sustava i koliko su zadovoljni funkcioniranjem njihovih važnih dijelova. U prvom dijelu rada predstavljaju se argumenti kulturalističkog i institucionalnog pristupa u objašnjenju temelja povjerenja u institucije, određuju se karakteristike “dobrog” pravosuđa u kontekstu koncepta demokratske vladavine prava i daje se društveni kontekst provedbe pravosudnih reformi u obje zemlje u posljednjih dvadesetak godina. U drugom, empirijskom dijelu rada daje se prikaz rezultata analize podataka prikupljenih online anketnim istraživanjem provedenim 2018. godine u Hrvatskoj i Srbiji. Rezultati u obje zemlje pokazuju i nisku razinu povjerenja u institucije pravosudnog sustava i duboko nezadovoljstvo općim stanjem u pravosuđu i funkcioniranjem njegovih važnih dijelova. Pokazujući povezanost između (ne)povjerenja u institucije i (ne)zadovoljstva njihovim radom, analiza ide u prilog pretpostavkama institucionalne perspektive. Zaključujemo da dobiveni rezultati ukazuju na “unutarnju” krizu povjerenja u pravosuđu u obje zemlje koja prati evidentnu “izvanjsku” krizu srpskog pravosuđa i latentne napetosti u i oko hrvatskog pravosuđa.

Ključne riječi
pravosuđe; kriza; legitimitet; povjerenje u institucije; pravničke profesije; Hrvatska; Srbija

Hrčak ID: 219876

URI
https://hrcak.srce.hr/219876

Changes in Quality Assurance Policy at Public Universities in Croatia from 2001 until 2013

Original scientific paper
https://doi.org/10.20901/pm.56.1.02

Nikola Baketa ; Institute for Social Research, Zagreb, Croatia

Fulltext: croatian, pdf (539 KB) pages 39-74 cite

Abstracts
From the theoretical perspective of historical institutionalism and concept of policy change the author detects and analyzes the initiators of change and key conditions that enabled or prevented the change in quality assurance policy at public universities in Croatia from 2001 to 2013. The analysis includes seven public universities – the University of Zagreb, the University of Split, the University of Rijeka, the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, the University of Zadar, the University of Dubrovnik and the Juraj Dobrila University of Pula. Using qualitative methods (directed content analysis and semi-structured interviews) to follow the process of policy change, it has been established that the main motors of change are external. The main conclusion is that the institutional structure can be a prerequisite that enables actors to implement change, but that certain features of actors, such as their capacities, are necessary for policy change.

Keywords
University; Policy Change; Historical Institutionalism; Croatia

Hrčak ID: 219875

URI
https://hrcak.srce.hr/219875

Promjena politike osiguravanja kvalitete na javnim sveučilištima u Hrvatskoj u periodu od 2001. do 2013. godine

Izvorni znanstveni članak
https://doi.org/10.20901/pm.56.1.02

Nikola Baketa ; Institut za društvena istraživanja, Zagreb, Hrvatska

Puni tekst: hrvatski, pdf (539 KB) str. 39-74 citiraj

Sažetak
Autor u radu iz teorijske perspektive historijskog institucionalizma i koncepta promjene politike detektira i analizira pokretače promjene te ključne uvjete koji su omogućili ili spriječili promjenu politike osiguravanja kvalitete na javnim sveučilištima u Hrvatskoj u periodu od 2001. do 2013. godine. Radom je obuhvaćeno sedam javnih sveučilišta – Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Dubrovniku, te Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Koristeći se kvalitativnim metodama (usmjerena analiza sadržaja i polustrukturirani intervjui) kojima se prati proces promjene politike utvrđeno je da su glavni pokretači promjene izvanjski. Glavni zaključak je da institucionalna struktura može biti preduvjet koji omogućuje akterima provedbu promjene, ali da su pojedine karakteristike aktera, poput njihovih kapaciteta, nužne da bi se promjena i dogodila.

Ključne riječi
kvaliteta; sveučilište; promjena politike; historijski institucionalizam; Hrvatska

Hrčak ID: 219875

URI
https://hrcak.srce.hr/219875

Academic Researchers on the 2013 Reforms of the Croatian Science Policy: A Critical Analysis

Original scientific paper
https://doi.org/10.20901/pm.56.1.01

Jadranka Švarc   ORCID icon orcid.org/0000-0003-1702-3674 ; Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb, Croatia
Drago Čengić ; Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb, Croatia
Saša Poljanec-Borić   ORCID icon orcid.org/0000-0002-8076-5008 ; Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb, Croatia
Jasminka Lažnjak ; Department of Sociology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia

Fulltext: croatian, pdf (667 KB) pages 7-38 cite

Abstracts
Croatian Government has launched a series of reforms of the scientific system in 2013 aiming to increase its excellence and international competitiveness. In order to examine the achievements of these reforms, our research tried to explore how scientists perceived changes in the structure of the scientific research system four years after the new system was introduced. The research was conducted in two phases, using qualitative and quantitative methods, on a purposive quota sample according to scientific disciplines, institutions and scientific grades. The results suggest that the reforms have resulted in certain organizational advancements, and with a shift towards greater competitiveness in the research community, but at the same time they produced a number of unintended consequences, like endangering financial sustainability of research, transparency and openness of the scientific system. It is therefore reasonable to ask whether another change of direction of the Croatian science policy is needed.

Keywords
Research System; Science Policies; Croatia; Reforms; Public Policies

Hrčak ID: 219874

URI
https://hrcak.srce.hr/219874

Znanstvenici o reformama znanosti iz 2013.: kritička analiza

Izvorni znanstveni članak
https://doi.org/10.20901/pm.56.1.01

Jadranka Švarc   ORCID icon orcid.org/0000-0003-1702-3674 ; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska
Drago Čengić ; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska
Saša Poljanec-Borić   ORCID icon orcid.org/0000-0002-8076-5008 ; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska
Jasminka Lažnjak ; Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Puni tekst: hrvatski, pdf (667 KB) str. 7-38 citiraj

Sažetak
Vlada Republike Hrvatske provela je 2013. godine niz reformi znanstvenoistraživačkog sustava s ciljem povećanja njegove izvrsnosti i međunarodne konkurentnosti. Želeći analizirati dosege spomenutih reformi, 2017. godine provedeno je istraživanje o tome kako znanstvenici, nakon četiri godine rada u novom sustavu, percipiraju promjene u strukturi znanstvenoistraživačkog rada. Empirijsko istraživanje provedeno je dvoetapno, kvalitativnom i kvantitativnom metodom, na namjernom kvotnom uzorku prema znanstvenim disciplinama, institucijama i zvanjima. Rezultati pokazuju da su reforme dovele do određenih organizacijskih unapređenja te do uvođenja veće kompetitivnosti u istraživačkoj zajednici, ali da su istovremeno proizvele i niz neželjenih posljedica, ugrozivši među ostalim materijalnu osnovu znanstvenog rada te transparentnost i javnost djelovanja znanstvenog sustava. Zbog toga je opravdano postaviti pitanje: je li potreban novi zaokret u hrvatskoj znanstvenoj politici.

Ključne riječi
znanstvenoistraživački sustav; znanstvene politike; Hrvatska; reforme; javne politike

Hrčak ID: 219874

URI
https://hrcak.srce.hr/219874

Politička misao : časopis za politologiju, Vol. 56 No. 1, 2019.

Sadržaj Puni tekst
Znanstvenici o reformama znanosti iz 2013.: kritička analiza (str.7-38) hrvatskipdf 667 KB
Academic Researchers on the 2013 Reforms of the Croatian Science Policy: A Critical Analysis (str.38-38)
Jadranka Švarc, Drago Čengić, Saša Poljanec-Borić, Jasminka Lažnjak
Izvorni znanstveni članak
Promjena politike osiguravanja kvalitete na javnim sveučilištima u Hrvatskoj u periodu od 2001. do 2013. godine (str.39-74) hrvatskipdf 539 KB
Changes in Quality Assurance Policy at Public Universities in Croatia from 2001 until 2013 (str.74-74)
Nikola Baketa
Izvorni znanstveni članak
“Unutarnja” kriza pravosuđa? Stavovi pripadnika pravničkih profesija o pravosuđu u Hrvatskoj i Srbiji (str.75-105) hrvatskipdf 396 KB
“Internal” Crisis of Judiciary? Attitudes of Members of the Legal Professions in Croatia and Serbia Towards Judiciaries in Their Countries (str.105-105)
Marko Mrakovčić, Danilo Vuković
Izvorni znanstveni članak
Kulturno nasilje kao proces dugog trajanja: od kolonijalizma do humanitarizma (str.109-131) srpskipdf 340 KB
Cultural Violence as a Longue Durée Process: From Colonialism to Humanitarianism (str.131-131)
Goran Tepšić, Miloš Vukelić
Izvorni znanstveni članak
Paradoks privatnosti: empirijska provjera fenomena (str.132-162) hrvatskipdf 387 KB
Privacy Paradox: Empirical Verification of the Phenomenon (str.162-162)
Andro Pavuna
Izvorni znanstveni članak
Medijatizacija i društvena promjena: prilog istraživanju medijatizacije politike (str.163-187) hrvatskipdf 330 KB
Mediatization and Social Change: A Contribution to Studying the Mediatization of Politics (str.187-187)
Zrinjka Peruško
Izvorni znanstveni članak
Matko Meštrović – Do kuda? Do kada? (str.191-194) hrvatskipdf 252 KB
Dragutin Lalović
Recenzija, Prikaz
Davor Pauković – Usred oluje: Politička tranzicija u Hrvatskoj 1989./90. (str.194-196) hrvatskipdf 248 KB
Vladimir Filipović
Recenzija, Prikaz
Mohammed Hashas, Jan Jaap de Ruiter i Niels Valdemar Vinding (ur.) – Imams in Western Europe. Developments, Transformations, and Institutional Challenges (str.197-200) hrvatskipdf 239 KB
Vedran Obućina
Recenzija, Prikaz
Ronald F. Inglehart – Cultural Evolution. People’s Motivations are Changing, and Reshaping the World (str.200-204) hrvatskipdf 241 KB
Luka Gudek
Recenzija, Prikaz

Legal Concept of Hate Speech and Jurisprudence of the European Court of Human Rights

Review article
https://doi.org/10.20901/pm.55.4.09

Vesna Alaburić ; Lawyer and Political Scientist

Fulltext: english, pdf (310 KB) pages 230-252 cite

Abstracts
This article problematizes the legal concept of so-called hate speech in order to contribute to current debates on this complex and omnipresent social phenomenon. Firstly, it refers to the provisions of various international human rights instruments relevant in the context of combating hate speech, providing general legal framework for the proper assessment of this issue. Then it discusses the legal concept of hate speech and certain controversies and difficulties involved. In particular, it points to the specific distinction that must be established and preserved between hate speech and other forms of hateful speech. Finally, the jurisprudence of the European Court of Human Rights concerning hate speech is analyzed by providing relevant examples from its case-law. In this connection, certain serious deficiencies in the ECtHR hate speech jurisprudence are indicated and briefly explained.

Keywords
Hate Speech; Hateful Speech; Discrimination; Vulnerable Groups; International Human Rights Instruments; European Convention on Human Rights; ECtHR

Hrčak ID: 215408

URI
https://hrcak.srce.hr/215408

The Legal Regulation of Hate Speech: The International and European Frameworks

Original scientific paper
https://doi.org/10.20901/pm.55.4.08

Natalie Alkiviadou ; School of Law, University of Central Lancashire Cyprus

Fulltext: english, pdf (330 KB) pages 203-229 cite

Abstracts
This paper looks at the tools available on an international and European level in relation to the legal regulation of hate speech. More particularly, it considers the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination along with related case-law of the respective monitoring committees. It looks at the European Convention on Human Rights and how the European Court of Human Rights interprets the limits of free speech when confronted with cases of hate speech. It also looks at the Framework Decision on Racism and Xenophobia of the European Union and the Additional Protocol to the Cybercrime Convention of the Council of Europe. Through the analysis it demonstrates that there is no common approach amongst international and European institutions on what hate speech is and the threshold which needs to be met for legal regulation to be permissible. It also demonstrates that the tools available focus only on some types of hate speech.

Keywords
Human Rights; Hate Speech; Homophobic Speech; Transphobic Speech; Racist Speech; Free Speech

Hrčak ID: 215407

URI
https://hrcak.srce.hr/215407

Hate Speech, Contentious Symbols and Politics of Memory: Survey Research on Croatian Citizens’ Attitudes

Original scientific paper
https://doi.org/10.20901/pm.55.4.07

Nebojša Blanuša ; Faculty of Political Sciences, University of Zagreb
Enes Kulenović ; Faculty of Political Sciences, University of Zagreb

Fulltext: english, pdf (619 KB) pages 176-202 cite

Abstracts
The authors are presenting and interpreting the data on Croatian citizens’ attitudes on regulating hate speech, contentious symbols and public commemoration. The data was collected in two nation-wide surveys conducted in 2016 and 2018. The data is analyzed within a normative framework of militant democracy versus anti-democratic tendencies. In the conclusion the authors, invoking the available data, advocate a minimal model of regulating public speech by focusing on public utterances of direct and symbolic hate speech.

Keywords
Hate Speech; Contentious Symbols; Free Speech; Extreme Speech

Hrčak ID: 215406

URI
https://hrcak.srce.hr/215406