Upute autorima

Politička misao je akademski časopis za politologiju i srodne discipline, koji od 1964. godine izdaje Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Časopis je u pola stoljeća izlaženja stekao reputaciju središnjeg akademskog politološkog časopisa u Hrvatskoj i šire, naročito u nekadašnjoj Jugoslaviji, te u regiji koju čine post-jugoslavenske zemlje.

Politička misao objavljuje priloge iz područja političkih znanosti i političkih studija općenito, odnosno iz svih poddisciplina politologije: političke teorije, međunarodnih odnosa, komparativne politike, hrvatske politike, javne politike, područnih studija, političke komunikacije, obrambenih i sigurnosnih studija i dr. Također, objavljujemo i članke iz područja koje nije moguće jednoznačno klasificirati po njihovoj pripadnosti samo jednoj disciplini nego se nalaze na „granici“ između dviju ili više disciplina: političke povijesti, ekonomske politike, političke filozofije, političke sociologije, političke psihologije, medijskih i kulturalnih studija i sl. Kao izdanje Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, objavljujemo i članke koji su neposredno vezani uz studijske programe na tom fakultetu. Politička misao je posebno zainteresirana za radove o hrvatskoj politici i društvu, za radove koji analiziraju Hrvatsku u globalnom kontekstu, kao i za radove koji istražuju politiku i društvo na Balkanu i u Jugoistočnoj Europi, u Europskoj uniji, u susjedstvu Europske unije, te na Mediteranu – regijama s kojima Hrvatska ima neposredni dodir.

Svi prilozi koji su podnijeti na razmatranje uredništvu, bit će anonimno recenzirani od strane eksperata za dotično područje. Konačnu odluku o objavljivanju donosi uredništvo.

Članci u časopisu ne bi smjeli biti kraći od 6,000 ni duži od 10,000 riječi. Osvrti i pregledni radovi trebali bi imati opseg između 4,000 i 6,000 riječi, a prikazi knjiga i informacije između 800 i 1,200 riječi. Uz članak, autori trebaju priložiti i sažetak od oko 150 riječi na hrvatskom i engleskom jeziku, te pet ključnih riječi koje najbolje opisuju područje i teme kojima se članak bavi.

Etički kodeks časopisa

Časopis “Politička misao” predan je najvišim profesionalnim i etičkim standardima, što uključuje i nultu toleranciju plagiranja i drugih neprihvatljivih oblika rada u akademskoj zajedinici i izdavaštvu. Svi poslani članci, kako bi bili uzeti u obzir za objavu, moraju pokazati svijest o etičkim pitanjima poput cjelovitog navođenja izvora i autorstava navoda drugih autora, uvažavanje pluralnosti ideja i pristupa, potpuno odbacivanje bilo kakvih oblika govora mržnje i diskriminacije na bilo kojoj osnovi, korektno korištenje izvora, respektiranje autorskih prava i izbjegavanje – a ako je to nemoguće, jasno deklariranje – bilo kakvog sukoba interesa. Radovi koji ne uvaže ove zahtjeve neće biti uzeti u obzir za objavu. Autor je odgovoran za poštivanje najviših etičkih i profesionalnih standarda, te mora priskrbiti dopuštenje za prenošenje dijelova teksta, vizualnog i drugog materijala za koje je potrebno tražiti dopuštenje autora ili izdavača. Politička misao ne prima niti objavljuje članke koji su istodobno podnijeti na razmatranje drugim časopisima, ili su već objavljeni negdje drugdje.

Citiranje u tekstu mora biti konzistentno, i u skladu sa sljedećim pravilima:

– Citirani izvori u tekstu navode se u skraćenom obliku, npr: (Huntington, 1991: 109)

– Na kraju teksta prilaže se popis citirane literature, unutar kojeg se po abecenom redu prezimena autora navode pune reference, i to na sljedeći način:

–          Za knjige: Prezime, Ime. Godina objavljivanja. Naslov. Izdavač. Mjesto izdanja.

  • Primjer: Huntington, Samuel P. 1991. The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century. University of Oklahoma Press. Norman i London.

–          Za članke u časopisima: Prezime, Ime. Godina. Naslov. Naziv časopisa (godište), broj: stranice.

  • Primjer: O’Donnell, Guillermo. 1994. Delegative Democracy. Journal of Democracy, (5), 1: 55-69.

–          Za članke u zbornicima: Prezime, Ime. Godina. Naslov, u: Urednici zbornika, Naslov zbornika. Izdavač. Mjesto: stranice.

  • Primjer: Beyme, Klaus von. 1997. Parteien im Prozess der demokratischen Konsolidierung, u: Merkel, W i Sandschneider, E (ur): Systemwechsel 3. Parteien im Transformationsprozess. Leske i Budrich. Opladen: 23-56.