Politička misao, Vol.45 No.1

Datum izdavanja: Lipanj 2008.
Sadržaj Puni tekst
Smrt ‘globalizacijske teorije’ ili kraj još jedne revolucije? (str.3-28) Hrvatskipdf 264 KB
THE DEATH OF GLOBALISATION THEORY OR THE END OF YET ANOTHER REVOLUTION? (str.3-28)
Tonči Kursar
Izvorni znanstveni članak
Što nakon kulture? Teorije preokreta i preokret teorija u globalno doba (str.29-70) Hrvatskipdf 351 KB
AFTER CULTURE – WHAT? THEORIES OF A TURNING POINT AND A TURNING POINT OF THEORY IN A GLOBAL AGE (str.29-70)
Žarko Paić
Izvorni znanstveni članak
Globalizacija i građansko-državljanska prava (str.71-92) Hrvatskipdf 270 KB
GLOBALIZATION AND CITIZENSHIP RIGHTS (str.71-92)
Milan Mesić
Pregledni rad
Kamo ideš striče Sam? Izazovi globalizacije (str.93-110) Hrvatskipdf 254 KB
QUO VADIS UNCLE SAM? THE CHALLENGES OF GLOBALIZATION (str.93-110)
Darko Polšek
Pregledni rad
O globalizaciji i slobodi kod Dahrendorfa i Giddensa (str.111-126) Hrvatskipdf 210 KB
ON GLOBALISATION AND FREEDOM IN THE WORKS OF DAHRENDORF AND GIDDENS (str.111-126)
Ana Pažanin
Pregledni rad
Iznova pronaći Europu – kozmopolitska vizija (str.127-138) Hrvatskipdf 216 KB
REDISCOVERING EUROPE – A COSMOPOLITAN VISION (str.127-138)
Ulrich Beck
Izlaganje sa skupa
Je li moguć europski politički narod? (str.139-158) Hrvatskipdf 270 KB
IS A EUROPEAN POLITICAL NATION A REAL POSSIBILITY? (str.139-158)
Branka Lončar Mrkoci
Pregledni rad
“Jezično” pristupanje Hrvatske Europskoj Uniji: prevođenje pravne stečevine i europsko nazivlje (str.159-177) Hrvatskipdf 266 KB
THE ACCESSION OF THE CROATIAN LANGUAGE TO THE EUROPEAN UNION: TRANSLATION OF THE ACQUIS COMMUNAUTAIRE AND EUROPEAN LEGAL TEMINOLOGY (str.159-177)
Snježana Ramljak
Pregledni rad
Političko povjerenje i demokratska konsolidacija (str.179-199) Hrvatskipdf 267 KB
POLITICAL TRUST AND DEMOCRATIC CONSOLIDATION (str.179-199)
Pero Maldini
Pregledni rad
Miguel Abensour: Demokracija protiv države. Marx i makijavelijevski moment (str.201-206) Hrvatskipdf 216 KB
Domagoj Vujeva
Recenzija, Prikaz
Igor Lukšič: Politična kultura. Političnost morale (str.206-210) Hrvatskipdf 216 KB
Tihomir Cipek
Recenzija, Prikaz
Tihomir Ponoš: Na rubu revolucije – studenti ‘71. (str.210-213) Hrvatskipdf 216 KB
Danijela Širinić
Recenzija, Prikaz
Charles Patterson: Vječna Treblinka. Naše postupanje prema životinjama i holokaust (str.214-216) Hrvatskipdf 216 KB
Maja Jelić
Recenzija, Prikaz