Politička misao, Vol.49 No.3

Datum izdavanja: Listopad 2012.
Sadržaj Puni tekst
Uvodna bilješka (str.7-9) Hrvatskipdf 74 KB
Uvodnik
Prijelomno desetljeće (1962-1972) – od krize stabilnosti do stabilizacije krize (str.11-34) Hrvatskipdf 138 KB
THE DECISIVE DECADE (1962-1972) – FROM STABILITY CRISIS TO CRISIS STABILIZATION (str.11-34)
Dragutin Lalović
Izlaganje sa skupa
Politika pred zagonetkom društva (str.35-47) Hrvatskipdf 103 KB
POLITICS FACED WITH THE ENIGMA OF SOCIETY (str.35-47)
Tomo Jantol
Izlaganje sa skupa
Facilis Decensus Averno (str.48-73) Hrvatskipdf 143 KB
FACILIS DECENSUS AVERNO (str.48-73)
Dennison Rusinow
Ostalo
Politička ekonomija reformiranja samoupravnog socijalizma – od europeizacije Jugoslavije do balkanizacije današnjeg EU-a (str.74-91) Hrvatskipdf 115 KB
POLITICAL ECONOMY OF REFORMING SELF-MANAGING SOCIALISM – FROM EUROPEANISATION TO BALKANISATION OF PRESENT-DAY EU (str.74-91)
Bogomir Kovač
Izvorni znanstveni članak
Ekstenzivni razvoj Jugoslavije i njezin opstanak (kritička stajališta Vladimira Bakarića) (str.92-115) Hrvatskipdf 136 KB
YUGOSLAVIA’S EXTENSIVE DEVELOPMENT AND SURVIVAL (CRITICAL VIEWS OF VLADIMIR BAKARIĆ) (str.92-115)
Zorka Zović-Svoboda
Izlaganje sa skupa
Crnogorska “proljeća” (str.116-134) Hrvatskipdf 119 KB
MONTENEGRIN “SPRINGS” (str.116-134)
Radovan Radonjić
Izlaganje sa skupa
Diskurs o birokraciji i državnoj vlasti u post-revolucionarnoj Jugoslaviji 1945-1974. (I) (str.135-159) Hrvatskipdf 140 KB
THE DISCOURSE ABOUT BUREAUCRACY AND STATE POWER IN POST-REVOLUTIONARY YUGOSLAVIA 1945-1975 (I) (str.135-159)
Darko Suvin
Izvorni znanstveni članak
Hegelova teorija političkog predstavništva (str.163-188) Hrvatskipdf 144 KB
HEGEL’S THEORY OF POLITICAL REPRESENTATION (str.163-188)
Domagoj Vujeva
Izvorni znanstveni članak
Civilna religija kao imitacija i parodija religije (str.189-201) Hrvatskipdf 4 MB
CIVIL RELIGION AS IMITATION AND PARODY OF RELIGION (str.189-201)
Henning Ottmann
Ostalo
Konfliktne strasti: političko-transcendentni aspekti hobsovskog prirodnog stanja (str.205-222) Hrvatskipdf 117 KB
Hrvoje Cvijanović
Ostalo
Intrakonfliktni izbori na Bliskom istoku: Demokratsko konstituiranje vlasti unutar oružanih sukoba u Afganistanu, Iraku i Palestinskoj samoupravi (str.223-227) Hrvatskipdf 78 KB
Boško Picula
Ostalo
Pred sudom povijesti (str.231-244) Hrvatskipdf 108 KB
Dragutin Lalović
Esej
Geoffrey Swain: Tito: A Biography (str.245-248) Hrvatskipdf 81 KB
Dejan Jović
Recenzija, Prikaz
Todor Kuljić: Sećanje na titoizam: između diktata i otpora (str.248-251) Hrvatskipdf 80 KB
Dejan Jović
Recenzija, Prikaz
István Mészáros: Socijalizam ili barbarizam. Od “američkog stoljeća” do raskrsnice (str.252-257) Hrvatskipdf 86 KB
Nikola Mokrović
Recenzija, Prikaz
Daniela Lapenna: Le pouvoir de vie et de mort: Souveraineté et peine capitale (str.258-266) Hrvatskipdf 94 KB
Krešimir Petković
Recenzija, Prikaz